PRIVACITAT

Protecció de dades personals

Informació al client de l’existència del fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les dades: en relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel client en els formularis que puguin existir en el lloc web, Tasta Mont s.c.c.l. compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que les referides dades seran inclosos en fitxers automatitzats, prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes CGC a aquest tractament.

Finalitat del tractament: Tasta Mont s.c.c.l. recull determinades dades personals que són introduïdes pel client en el formulari per formalitzar la compravenda dels productes. Tasta Mont s.c.c.l. tractarà aquestes dades per a la facturació i l’enviament del producte, així com per a l’enviament periòdic d’ofertes i d’informació comercial al client. En aquest cas, el client consenteix expressament i autoritza a Tasta Mont s.c.c.l. la comunicació de la seva adreça de correu electrònic per al compliment d’aquesta finalitat.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el client, que introdueix les seves dades personals en els diferents formularis d’alta, està facultat a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per correu postal a Tasta Mont s.c.c.l. c/Dalt 41, 08640 d’Olesa de Montserrat, incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. Tasta Mont s.c.c.l. es compromet al respecte i  la confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del client.

Seguretat: Tasta Mont s.c.c.l. assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tasta Mont s.c.c.l. no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del client quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.

 Responsabilitat – Litigis – Legislació aplicable

Les fotografies i els textos reproduïts i que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.
Tasta Mont s.c.c.l. no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

La responsabilitat de Tasta Mont s.c.c.l. quedarà limitada, en qualsevol cas, a l’import de la comanda i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Tasta Mont s.c.c.l. no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer, de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que sigui. A reserva del que es disposa en els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Tasta Mont s.c.c.l. en virtut de les presents CGC no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagaderes després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió. Tasta Mont s.c.c.l. no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del producte, de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regeixen per la llei espanyola. En cas de  la controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals d’ús i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, als jutjats i tribunals del domicili d’entrega.

 Drets d’autor i marca

Tasta Mont s.c.c.l. informa que el lloc web www.tastamontserrat.cat es troba plenament protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Tasta Mont s.c.c.l. o dels seus legítims titulars. Les marques dels productes comercialitzats per Tasta Mont s.c.c.l., que ven a través de la web, pertanyen als seus legítims propietaris, així com la marca Tastamontserrat.

Modificació de les condicions generals de venda

En cas de cessió dels arxius per transferència d’activitat a un tercer, i en cas que aquesta activitat anés la mateixa que la de Tasta Mont s.c.c.l., aquest no estarà obligat a informar prèviament a l’usuari de la pàgina web.
Tasta Mont s.c.c.l. es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda. En el cas que algun dels termes de les condicions generals de venda sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.