AVÍS LEGAL

S’estableixen les Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “CGC”) de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.tastamontserrat.cat, titularitat de Jordi Prat i Martí Guinovart. (d’ara endavant, “Tastamontserrat”), amb domicili al carrer de Dalt 41, 08640 d’Olesa de Montserrat, inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, amb CIF: F-67274373, i les persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, “client”) que manifestin la voluntat de comprar aquests productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet, a través d’aquest lloc web.

La sol·licitud del client constitueix les condicions particulars a les quals van associades les presents CGC, que el client ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al client se li exposen a través de la web www.tastamontserrat.cat les presents CGC, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el client comprar el producte sense que s’hagi produït aquesta consulta. El client sempre disposarà d’aquestes CGC en un lloc visible i lliurement accessible de la web.

Les presents CGC unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel client impliquen la formalització del contracte de compravenda entre www.tastamontserrat.cat i el client que afirma:
a) haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació;
b) que és una persona major d’edat i amb plena capacitat per contractar.

LEGISLACIÓ APLICABLE I ALTERACIÓ DE LES CGC

Les presents CGC, estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el RDL 1/2007, de 16 de novembre, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

De modificar les presents CGC en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al client, que en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web Tastamontserrat. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les CGC que estiguessin exposades en la web en el moment que el client adquireixi els corresponents productes.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES POSATS A LA VENDA

Les descripcions dels productes proposats per Tasta Mont s.c.c.l. a la seva pàgina web són orientatives.

Totes les dades incloses en cada fitxa de producte i/o en la seva fotografia tenen una funció merament informativa, per tant, Tasta Mont s.c.c.l. declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta informació, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per corregir en la major brevetat possible els referits errors o omissions quan es trobi en coneixement dels mateixos.

MODALITATS DE COMANDES

Els clients podran realitzar les seves comandes a través de l’aparador de www.tastamontserrat.cat. Per a això han de garantir que estan plenament autoritzats a utilitzar la targeta o compte de pagament subministrada. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a TastaMontserrat. Les dades arxivades per Tasta Mont s.c.c.l. constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades entre Tasta Mont s.c.c.l. i els seus clients.

Tasta Mont s.c.c.l. confirmarà al client, en un termini màxim de 24 hores, que la seva comanda ha estat registrada. La informació contractual serà facilitada per Tasta Mont s.c.c.l. als clients a través del seu web. En cas que Tasta Mont s.c.c.l. tingui la intenció d’utilitzar l’adreça de correu electrònic facilitada pel client en el marc de la subscripció de les seves comandes, per a l’enviament de posteriors comunicacions comercials, no haurà de posar-ho en coneixement del client de manera expressa ni sol·licitar el seu consentiment. Aquest consentiment podrà ser revocat pel client en qualsevol moment que ho consideri oportú, mitjançant el simple enviament d’un e-mail a Tasta Mont s.c.c.l.

PREUS

Els preus dels productes exposats s’indiquen amb tots els impostos inclosos i els costos de preparació i d’enviament (menys en aquells casos que la comanda inclou l’enviament i així s’especifica en les condicions de la zona en concret).

La participació en els costos de preparació i d’enviament s’entén també amb tots els impostos inclosos.

Tasta Mont s.c.c.l. es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment. No obstant això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que no existeixin errates i quedin existències). En el cas que aquestes modificacions derivessin en l’anul·lació del producte demanat o en un reintegrament cap al comprador, seria notificat immediatament.

Els productes seguiran sent de la propietat de Tasta Mont s.c.c.l. fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu.

Tasta Mont s.c.c.l. es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d’un client amb qui existeixi un litigi o tingui dubtes raonables sobre la legitimitat del mateix.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Si es donés el cas d’indisponibilitat d’un producte una vegada realitzada la comanda i abans de la fi del procés d’enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda.

Si ja s’hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, es realitzarà un reemborsament pels imports corresponents, informant al client sobre el mateix mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, Tasta Mont s.c.c.l. procedirà al reintegrament proporcional de l’import satisfet pel client a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra o el que s’indiqui en el seu moment i en la major brevetat possible.

PAGAMENT

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de dèbit o de crèdit o per PayPal a un número de compte de Caixa d’Enginyers. L’import de les compres serà carregat en el compte del client una vegada rebuda la confirmació d’autorització per part de la passarel·la de pagament. En cas de produir-se un rebuig de Caixa d’Enginyers, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. Si una compra s’ha realitzat efectivament i en conformitat del client que exigeix retrocedir un càrrec en la seva entitat de pagament, aquest haurà de rescabalar a TastaMontserrat dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquesta retrocessió.

LLIURAMENT

Modalitats i lloc de lliurament
Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda.
No s’acceptaran comandes amb lliurament en apartats de correus.
Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament a totes les parts, agraïm al client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari que aquest indica a l’hora de fer la comanda.
Tasta Mont s.c.c.l. no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directamente imputable, o per casos de força major.

Termini de lliurament

El termini de lliurament aproximat s’indica durant el transcurs de la venda. En el cas del venciment d’aquests terminis sense haver rebut el producte, el client pot anul·lar la seva comanda.
Si aquest retard és causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, Tasta Mont s.c.c.l. informarà al client d’aquesta circumstància i, per tant, els costos que es derivin d’aquesta anul·lació correran al seu càrrec.
Els terminis de lliurament són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d’enviament dels productes. Aquests terminis poden variar en funció de la destinació.
Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports o Tasta Mont s.c.c.l. posa el producte a la disposició del client o persona autoritzada per aquest.

Precaucions a tenir en compte en el moment del lliurament
Correspon al destinatari comprovar els enviaments a la seva arribada, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi oportunes i, fins i tot, rebutjar el paquet, si aquest és susceptible d’haver estat obert o si mostra indicis clars de deterioració. Aquestes observacions o reclamacions han de fer-se arribar a l’empresa de transports i a Tasta Mont s.c.c.l. de manera immediata.

Un cop comprovada la veracitat de la reclamació, es procedirà a la devolució de l’import del producte o a la substitució del mateix.